Details

Video yang berkaitan format karangan berbentuk rencana. Dalam video ini murid disaran untuk mengembangkan isi karangan menggunakan peta buih. Rancangan ini mampu membimbing murid menghasilkan karangan yang baik dengan mengguna frasa yang tepat, penanda wacana, isi yang matang, kosa kata luas, ungkapan menarik dan contoh penggunaan peribahasa.