Details

Video ini memperkenalkan format karangan wawancara atau dialog. Karangan bentuk wawancara lebih formal manakala karangan dialog lebih santai dan tidak formal namun masih betul dalam konteks bahasa. Video ini menyarankan kepada murid mengembangkan isi karangan menggunakan peta buih. Rancangan yang membimbing murid menghasilkan karangan yang baik dengan mengguna frasa menarik, penanda wacana, kosa kata luas dan menarik, peribahasa, huraian dan contoh.